NAPISZ DO NAS: pomoc.obslugakadrowa@gmail.comZwolnienie z VAT

Zgodnie z ustawą o VAT wyróżnia się dwa rodzaje zwolnień z VAT: podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe
- zależy od przedmiotu prowadzonej działalności,
- nie jest ograniczone czasowo ani kwotowo,
- nie można z niego zrezygnować,
- nie można dodatkowo korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe
- zależy od podmiotu, czyli przedsiębiorcy,
- ograniczone kwotowo,
- korzysta się z niego gdy wartość ze sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł,
- wymaga wyliczenia limitu proporcjonalnego.

Większość przedsiębiorców może skorzystać przynajmniej z jednego ze zwolnień chociaż istnieje niestety także grupa działalności, których nie będą one dotyczyły.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to składowe inwestycji długoterminowych. Ich celem jest osiąganie korzyści ekonomicznych, wynikających  z przyrostu ich wartości, uzyskiwania przychodów w formie odsetek oraz dywidend i innych pożytków.
Dzieli się je na:
1.Udziały i akcje - lokata kapitału, która daje możliwość kontrolowania i wpływania na politykę finansową firmy.
2.Pozostałe papiery wartościowe - obligacje, bony komercyjne, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne i skrypty dłużne. Stanowią one długoterminowe aktywa finansowe włącznie jeżeli są płatne, wymagalne i przeznaczone do zbycia po 12 miesiącach od dnia bilansowego.
3.Pożyczki - ich termin zapłaty nie może przypadać wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia bilansowego.
4.Inne długoterminowe aktywa finansowe - między innymi długoterminowe lokaty bankowe, wydane przez banki certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe, długoterminowe należności z tytułu należności z tytułu leasingu finansowego, jeżeli ich realizacja nastąpi po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

O płacy minimalnej

Płaca minimalną nazywamy najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Niższe wynagrodzenie od ustalonej płacy minimalnej, traktowane jest jako naruszenie praw pracowniczych.

Wysokość płacy minimalnej wpływa na różne świadczenia, w tym wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne przez 24 miesiące liczone są od podstawy 30 proc. wynagrodzenia). Każdy pracujący powinien otrzymać dopłatę do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, która wynika z płacy minimalnej. Wynagrodzenie podczas przestoju w firmie nie może być niższe niż płaca minimalna. Powiązana z wynagrodzeniem minimalnym jest również odprawa w przypadku zwolnień grupowych (nie może być ona większa niż 15-krotność płacy minimalnej).

Wzrost płacy minimalnej oznacza poprawę sytuacji pracowników, którzy zarabiają najsłabiej. Od 2007 do 2017 roku minimalna płaca wzrosła z 936 zł do 2000 zł, a rząd planuje w 2018 roku podwyższyć minimalne wynagrodzenie do 2080 zł.

W 2017 roku zaczęła również obowiązywać minimalna stawka godzinowa w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy cywilno-prawne. Stawka ta wynosi 13 złotych brutto, natomiast w 2018 roku ma wynosić 13,50 złotych brutto.

Jak księgować dwie różne waluty?

Przedsiębiorcy współpracujący z zagranicznymi kontrahentami muszą stawić czoła tak zwanym różnicom kursowym, czyli różnicom pomiędzy wartością faktury, a wartością rzeczywistej zapłaty spowodowaną wykonywaniem transakcji w różnych walutach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, iż różnice kursowe powstają gdy:
“- wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa (różnice dodatnie) lub wyższa (różnice ujemne) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
- wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa (różnice dodatnie) lub niższa (różnice ujemne) od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.”

Przedsiębiorcy, którzy muszą rozliczyć się z różnic kursowych zobowiązani są do porównania kwot po przeliczeniu obcej waluty na złotówki. Następnie ewidencjonuje się różnicę od przychodów i kosztów działalności gospodarczej.